عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

گاهی دستانم را می گیرم ،
دلم برایشان می سوزد ،
خیلی سرد اند ...
کمی خسته ام ...
دیگر در رویاهایم زیاد حرف زده ام ،
با سکوت زیاد همدم بوده ام ...
می روم کمی بخوابم ...
کمی آهسته ،
کمی دلگیر ،
می روم ...

آخرین مطالب
نویسندگان

و من " مسافر " ی در خویشم !


20 سال است که در سفرم ، پیشه ام  مهندسی هوافضا ست .

همدمم شعر است و تنهایی ...


گاهی دغدغه ای برای یافتن "او" ...


تشنه یافتن بی نهایت ، در هوس بوسیدن آرامش ، و در هوای در آغوش گرفتن ساحل دوست ....